(073) 599 2177

Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden verhuurder

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van goederen van Lokhoff V.O.F., verder te noemen verhuurder.

Art. 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden huurder

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Art. 3 Totstandkoming van de overeenkomst

Opdrachten dienen door huurder schriftelijk te worden bevestigd. Indien huurder dit nalaat, maar desondanks ermee instemt dat de verhuurder een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden verhuurder eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Art. 4 Huurprijs, betaling, incassokosten

4.1. Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van verhuurder of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van de verhuurder. Na het verstrijken van voornoemde 30 dagen, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gerekend.

4.2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4.3. Door huurder gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien huurder bij de betaling een ander kenmerk vermeldt.

4.4. Verhuurder is gerechtigd tussentijds te factureren.

4.5. De huurprijs is exclusief omzetbelasting, transport-, service- en onderhoudskosten en overige andere bijkomende kosten conform de door verhuurder opgegeven tarieven.

4.6. Indien het gehuurde een groter aantal uren per dag of per week wordt gebruikt dan is overeengekomen dient huurder verhuurder daarvan meteen in kennis te stellen en is huurder de daarmee overeenstemmende hogere huurprijs aan verhuurder verschuldigd conform door verhuurder gehanteerde tarieven.

4.7. Indien huurder in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, is verhuurder gerechtigd het gehuurde te allen tijde terug te halen en komen alle daarmee gepaard gaande kosten, alsmede de kosten in en buiten rechte, voor rekening van huurder.

4.8. In geval van vermissing, diefstal, beschadiging of tenietgaan van het gehuurde is huurder verplicht verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Huurder is verplicht verhuurder volledig schadeloos te stellen. In geval van vermissing, diefstal of tenietgaan van het gehuurde dient huurder aan verhuurder de vervangingswaarde van het gehuurde te betalen en aangifte te doen bij politie.

4.9. Eventuele klachten over de (wijze van) nakoming door verhuurder van haar contractuele verplichtingen dient huurder aan verhuurder binnen 10 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst, aan verhuurder te melden.

4.10. Indien het gehuurde niet aan het einde van de huurperiode aan verhuurder is geretourneerd heeft verhuurder recht op een evenredige vermeerdering van de huurprijs. Tevens dient huurder alle – direct en indirect – daardoor
veroorzaakte schade en gederfde winst aan verhuurder te vergoeden.

Art. 5 Levering van het gehuurde

5.1. Tenzij anders wordt overeengekomen zal verhuurder het gehuurde afleveren op de door huurder aangegeven plaats. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat die plaats goed bereikbaar is via een verharde weg die geschikt is voor de overeengekomen aflevering van het gehuurde.

5.2. Een overeengekomen aflevertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval er sprake is van niet tijdige aflevering dient huurder, verhuurder schriftelijk in gebreke te stellen. De levertijd gaat pas in nadat verhuurder alle gegevens noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van huurder heeft ontvangen.

5.3. Indien huurder zelf voor transport van het gehuurde zorgdraagt, is het transport voor rekening en risico van huurder. Huurder zal in dat geval verhuurder vrijwaren voor mogelijke schade en aanspraken van derden. Huurder dient een afdoende transportverzekering af te sluiten.

5.4. De juistheid en volledigheid van de door huurder aan verhuurder aangeleverde specificaties en informatie, komt voor rekening en risico van huurder. Niet tijdige aflevering van het gehuurde die is ontstaan door het onjuist of onvolledig aanleveren van de benodigde specificaties en informatie door huurder, kan derhalve niet aan verhuurder worden tegengeworpen.

Art. 6 Verplichtingen van huurder

6.1. Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en het gehuurde voor het einde van de huurperiode aan verhuurder beschikbaar te stellen in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen.

6.2. Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en/of maximale belastbaarheid.

6.3. Het is huurder, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, te bezwaren, te vervreemden, en (te) laten (de)monteren en/of repareren.

6.4. Het is huurder, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van verhuurder, niet toegestaan het gehuurde te vervoeren naar een andere locatie.

6.5. Indien derden enig recht op het gehuurde willen vestigen of doen gelden, of indien sprake is van schade aan het gehuurde, dan wel omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, is huurder verplicht verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

6.6. Huurder is aansprakelijk voor alle schade op, in en/of aan het gehuurde (waaronder tevens wordt verstaan schade door toedoen door derden en gevolgschade) ontstaan gedurende de huurperiode.

6.7. Overeenkomstig het bepaalde in lid 6.6. van dit artikel is huurder, indien het gehuurde door huurder niet in dezelfde staat aan verhuurder voor het einde van de huurperiode ter beschikking wordt gesteld als waarin hij het gehuurde aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen, aansprakelijk voor alle in dit kader door verhuurder gemaakte kosten, onverminderd de overigens aan verhuurder toekomende rechten, zoals verhaal van – direct en indirect – geleden schade.

Art. 7 Onderhoud, reparaties

7.1. De kosten van brandstofgebruik en onderhoud van het gehuurde komen voor rekening en risico van verhuurder. De dagelijkse controle dient door huurder zelf te worden uitgevoerd.

Ten aanzien van gehuurde aggregaten wordt onder dagelijkse controle ten minste verstaan:

 • het minimaal éénmaal per etmaal controleren van het oliepeil. Bij een te laag gehalte aan olie dient verhuurder onverwijld in kennis te worden gesteld en daarna eventueel in overleg met verhuurder de olie aan te vullen met een door verhuurder voorgeschreven olietype;
 • het dagelijks controleren van de koelvloeistofstand in de radiateur, en zo nodig bijvullen daarvan met koelvloeistof tot het vereiste niveau;
 • het voortdurend controleren van de gehuurde aggregaat op afwijkende geluiden, lekkage of andere afwijkingen conform richtlijnen vermeld op de aggregaat.

7.2. Indien het gehuurde ten gevolge van gebreken niet kan worden gebruikt is huurder desondanks verplicht de volledige huurprijs te betalen. Dit is slechts anders indien de gebreken direct aan de verhuurder zijn gemeld en de gebreken niet binnen 24 uur na de melding van huurder door verhuurder zijn verholpen.

7.3. De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging komen voor rekening van huurder. Slechts indien er sprake is van kosten van onderhoud, reparatie en vervanging als gevolg van materiaal- en/of constructiefouten of door normale slijtage of corrosie, komen deze voor rekening van verhuurder.

7.4. Verhuurder heeft het recht om het gehuurde tijdens de huurperiode te vervangen door een gelijkwaardig goed, zonder dat dit huurder recht geeft op ontbinding of schadevergoeding. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

Art. 8 Aansprakelijkheid verhuurder

8.1. Indien verhuurder toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van verhuurder wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag.

8.2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.

8.3. Huurder zal verhuurder vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met toerekenbare tekortkomingen van huurder in de nakoming van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen.

8.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verhuurder.

Art. 9 Ontbinding, terugneming

9.1. De vorderingen van verhuurder op huurder zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan verhuurder omstandigheden ter kennis komen die verhuurder goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • hindien verhuurder aan huurder heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is;
 • bij faillissement van huurder;
 • bij het aanvragen van surcéance van betaling door huurder;
 • bij het van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen met betrekking tot huurder;
 • bij beslaglegging door derden op de goederen van huurder;
 • indien huurder zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt of liquideert.

In de genoemde gevallen is verhuurder bevoegd de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde terug te halen, één en ander onder gehoudenheid van huurder de hierdoor ontstane schade aan en verplichtingen jegens verhuurder te vergoeden onverminderd de aan verhuurder toekomende rechten. Huurder is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan het terughalen van het gehuurde.

9.2. Indien zich één of meerdere gevallen van bovengenoemde situaties zich voordoen is huurder verplicht verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en in voorkomend geval aan de curator of bewindvoerder mede te delen dat het gehuurde aan verhuurder in eigendom toebehoort.

Art. 10 Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan:

 • omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen; stakingen bij verhuurder of bij bedrijven waarvan
 • stakingen bij verhuurder of bij bedrijven waarvan verhuurder voor de nakoming van zijn verplichtingen
  afhankelijk is;
 • niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verhuurder afhankelijk is;
 • de omstandigheid dat verhuurder een prestatie die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of behoorlijk geleverd krijgt;
 • overheidsmaatregelen die verhuurder verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of niet deugdelijk na te komen;
 • bovenmatig ziekteverzuim;
 • vervoersproblemen.

10.2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van verhuurder opgeschort.

10.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.4. Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien van de al geleverde prestatie afzonderlijk te factureren en is huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 11 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen huurder en verhuurder is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verhuurder haar (hoofd)vestiging heeft.